RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu:
Opracowanie strategii rozwoju preparatu LPS możliwego do zastosowania w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit

Celem projektu jest zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu strategii rozwoju preparatu LPS jako środka leczniczego.
Usługa doradcza będzie miala charakter prorozwojowy. Efektem jej realizacji będzie opracowanie analiz, ekspertyz i strategii:

- analiza rynku,

- analizy formy wdrożenia,

- planu badań przedklinicznych i klinicznych,

- biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Całkowita wartość projektu brutto wynosi 174 045,00 zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 141 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich  wynosi 107 035,00 zł