poznaj

NASZE CELE

  • Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz komercjalizacji wiedzy do gospodarki krajowej i na eksport.
  • Pozyskanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla praktycznej realizacji innowacyjności.
  • Popularyzowanie i wspieranie projektów naukowych, w szczególności wykorzystujących szeroko rozumiane nowe technologie.
  • Upowszechnianie oraz promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki.

  • Prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości.
  • Wspieranie innowacyjnych projektów w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych lub własnych.
  • Wspieranie i organizacja działań wspomagających wdrażanie dobrych praktyk.
  • Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących komercjalizacji wiedzy.