O nas

Misją Innowacyjnej Polski jest podejmowanie działań i promowanie postaw na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Celem Fundacji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację ekosystemów wspierających wdrażanie innowacyjnych pomysłów do gospodarki.

Fundacja angażuje się w promowanie dobrych praktyk w obszarze innowacji i transferu wiedzy, aby w efektywny sposób wykorzystać istniejący w Polsce potencjał intalektualny i techniczny. Innowacyjna Polska tworzy projekty programów oraz struktury, których zadaniem jest pobudzanie przedsiębiorczości, inicjuje nowe projekty gospodarcze oraz wspiera innowacyjne idee.Nasze cele

Upowszechnianie oraz promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki.
Popularyzowanie i wspieranie projektów naukowych, w szczególności wykorzystujących szeroko rozumiane nowe technologie.
Pozyskanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla praktycznej realizacji innowacyjności.
Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz komercjalizacji wiedzy do gospodarki krajowej i na eksport.
Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących komercjalizacji wiedzy.
Wspieranie i organizacja działań wspomagających wdrażanie dobrych praktyk.
Wspieranie innowacyjnych projektów w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych lub własnych.
Prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości.

Działalność

Innowacyjna inicjuje, rozwija i wspiera powstawanie wydajnych ekosystemów innowacji w Polsce.

INNOWACYJNA THINK TANK

  • analizy otoczenia prawno-instytucjonalnego,
  • rekomendacje.

EKOSYSTEMY INNOWACJI OPARTE NA MODELU BTM

  • Klastry technologiczne ,
  • Platformy Transferu Technologii w Klastrach ,
  • Fundusze Inwestycyjne.

Program

W ramach programu BridgeToMarket Innowacyjna Polska, prowadzi działania na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla przekształcenia wiedzy w nowe produkty technologiczne i rozwiązania organizacyjne. Wyszukujemy pomysły, produkty i technologie o potencjale rynkowym, a następnie wspieramy je w komercjalizacji na każdym etapie ich rozwoju.

Innowacyjne projekty, które znajdą się pod patronatem Fundacji mogą liczyć na wsparcie lokalowe, usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe. Nowo tworzone firmy mogą również liczyć na pomoc przy tworzeniu zasobów ludzkich, wiedzy oraz zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego.

Wspomagamy inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim.

Projekty

Projekt Radar Technologiczny – wsparcie wczesnej fazy rozwoju MŚP

Fundacja Innowacyjna Polska realizuje projekt RPMA.03.01.02-14-9602/17-00 pn.: „Radar Technologiczny – wsparcie wczesnej fazy rozwoju MŚP” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie specjalistycznymi usługami doradczymi 36 przedsiębiorstw technologicznych z terenu województwa mazowieckiego będących na wczesnym etapie rozwoju. Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji
Całkowita wartość projektu wynosi 3 124 200,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 499 360,00 zł.

Złóż projekt

Napisz do nas

ul. Rostafińskich 4
02-593 Warszawa
tel.: 22 1011790, fax: 22 1011791,
biuro@innowacyjna.pl

Numer konta bankowego Fundacji (BZ WBK):

12 1090 1883 0000 0001 2368 4568